บทเรียนออนไลน์ ระดับประถมศึกษา

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาไทย เรื่อง การฟัง การดู

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

    

 

 

ครั้งที่ 3  วิชาภาษาไทย เรื่อง การพูด

QR CODE ครั้งที่ 3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

 

    

 

ครั้งที่ 4 วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

 

    

 

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียน

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

 

    

 

ครั้งที่ 6 วิชาภาษาไทย เรื่อง หลักการใช้ภาษา

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

ครั้งที่ 7 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

 

   

ครั้งที่ 8 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

ครั้งที่ 9 วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เรื่อง ร่างกายของเรา

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

ครั้งที่ 10  วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เรื่อง การวางแผนครอบครัวและพัฒนาการทางเพศ

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

ครั้งที่ 11  วิชาสุขศึกษา พลศึกษา เรื่อง โรคติดต่อ

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

 

ครั้งที่ 12  วิชาศิลปศึกษา เรื่อง ทัศนศิลป์พื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

 

ครั้งที่ 13 วิชาศิลปศึกษา เรื่อง ดนตรีพื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

ครั้งที่ 14  วิชาศิลปศึกษา เรื่อง นาฏศิลป์พื้นบ้าน

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

ครั้งที่ 15  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 เรื่อง รู้จักไฟฟ้า

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

 

ครั้งที่ 16  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 เรื่อง พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

ครั้งที่ 17  วิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 เรื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า การประหยัดพลังงานไฟฟ้า

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

 

ครั้งที่ 18  วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง หลักการ แนวคิดของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
                           

   

ครั้งที่ 19  วิชาโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหมายของโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์