บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1-2564

QR CODE ครั้งที่ 1

คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
 

 

ครั้งที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง การออกเสียงพยัญชนะ

QR CODE ครั้งที่ 2

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 3 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง เรื่องสัญลักษณ์ต่างๆ

QR CODE ครั้งที่3

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 4 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง เรื่อง Culture Differences , News & News Headline

QR CODE ครั้งที่ 4

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 5 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง Self – Sufficiency Economy , Have you exercised today? , Shall we save the energy?

QR CODE ครั้งที่ 5

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 6 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง What have I done? , What is your e-mail address? และ Natural Disaster

QR CODE ครั้งที่ 6

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

 

 

ครั้งที่ 7 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง Let’s Travel , Will it rain tomorrow ? , Global Warming

QR CODE ครั้งที่ 7

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

 

 

ครั้งที่ 8 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพ

QR CODE ครั้งที่ 8

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 9

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 10 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์, การเมืองการปกครอง

QR CODE ครั้งที่ 10

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 11 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 11

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 12 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง หน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่ 12

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 13 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่อง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

QR CODE ครั้งที่ 13

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 14 วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรื่อง เรื่องการใช้ภาษาในโอกาสต่างๆ

QR CODE ครั้งที่ 14

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 15 วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เรื่อง การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร

QR CODE ครั้งที่ 15

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่องปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

QR CODE ครั้งที่ 16

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่อง การผลิตปุ๋ยชีวภาพและการนำขยะย่อยสลายได้

มีทำปุ๋ยหมักอินทรีย์

QR CODE ครั้งที่ 17

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 18 รายวิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ  เรื่อง น้ำหมักจุลินทรีย์

QR CODE ครั้งที่ 18

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 19 รายวิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ เรื่อง การบริหารจัดการด้านการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 19

ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์