ความเป็นมา กศน.ตำบลปราสาททนง

๑.๑ สภาพทั่วไป

           ที่ตั้ง กศน.ตำบลปราสาททนงเดิมตั้งอยู่ ณ อบต.ตำบลปราสาททะนงและได้ย้ายศูนย์การเรียนมา ณ วัดสว่างอารมณ์ หมู่ที่ ๑ บ้านทนง ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางห่างจากอำเภอปราสาทประมาณ ๗ กิโลเมตร

          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาทร่วมกับวัดสว่างอารมณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง และชาวชุมชนตำบลปราสาททนง ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปราสาททนงขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในชุมชนและได้ย้ายศูนย์การเรียนมา ณ วัดสว่างอารมณ์ ใน พ.ศ. 25๖๒ ตั้งอยู่ ณ บริเวณวัดสว่างอารมณ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนอาคารจาก วัดสว่างอารมณ์ เพื่อเป็นสถานที่พบกลุ่ม จนถึงปี พ.ศ. 25๖2 และกศน.ตำบลปราสาททนงได้รับงบประมาณสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนจาก กศน.อำเภอปราสาท และจัดการเรียนการสอนโดยครู กศน.ตำบล เป็นผู้จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาสายอาชีพ และการศึกษาตามอธัยาศัยให้กับชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลโคกยางอย่างหลากหลาย จนถึงปัจจุบัน  นอกจากนี้ กศน.ตำบลปราสาททนงยังมี ศูนย์การเรียนชุมชนอีกจำนวน  ๑ แห่ง  ซึ่งตั้งอยู่ที่ ศาลากลางหมู่บ้าน บ้านทนง หมู่ที่ ๑  ตำบลปราสาททนง ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนชุมชน เป็นหน่วยจัดกิจกรรมย่อย และดำเนินการขึ้นป้ายตามนโยบายของสำนักงาน กศน.เรียบร้อยแล้ว มีชื่อว่า ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านทนง  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ กศน.ตำบลปราสาททนง

         กศน.ตำบลปราสาททนง มีสื่อการเรียนการสอน สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด 1๑ หมู่บ้าน  เช่น หนังสือแบบเรียน  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมถึงสื่อต่างๆ  ได้แก่ วารสาร นวนิยาย  นิตยสาร หนังสือพิมพ์ รับทุกๆวันๆ ละ ๑ ฉบับ ได้รับความอนุเคราะห์จากห้องสมุดประชาชนอำเภอปราสาท

         องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษา จึงได้สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารให้แก่ กศน.ตำบลโคกยาง เพื่อเป็นสถานที่พบกลุ่มให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่วนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท ได้สนับสนุนวัสดุ ครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะครู  เก้าอี้  ชั้นวางหนังสือ ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี สื่อ CD VCD DVD มีสื่อการเรียนการสอน เช่น หนังสือแบบเรียน หนังสือนวนิยาย ชุดการเรียนรู้  แผนที่โลก แผนที่ประเทศไทย สื่อลูกโลก เครื่องช่วยสอน วารสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร  เป็นต้น


         

                   ข้อมูลสถานที่ตั้ง และลักษณะพื้นที่ตั้ง

                            ๑  ชื่อ กศน.ตำบลปราสาททนง 

                            ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท

                            สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์  

                   ๒. สถานที่ตั้ง/การติดต่อ  ที่อยู่ ที่ วัดสว่างอารมณ์  หมู่ที่ ๑  บ้านทนง  ตำบลปราสาททนง

                            อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์  โทรศัพท์ 0๘5-๐๑๖๕๕๘๒

                            E-mail : angel.sr234@gmail.com

                   ๓  สภาพทางกายภาพของชุมชน/ตำบล 

                             ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลปราสาททนง ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นหลัก  ประกอบไปด้วย  การทำนา  ทำไร่ นอกเหนือจากนั้นยังมีบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป หัตถกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน  และอาชีพด้านช่าง  เมื่อเสร็จสิ้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว  บางส่วนจะทำงานรับจ้างเล็กๆ น้อยๆ  ภายในหมู่บ้านและละแวกใกล้เคียง  และผู้หญิงสูงอายุส่วนใหญ่จะทอผ้า  อีกส่วนหนึ่งจะเดินทางออกไปทำงานต่างจังหวัด  ส่วนราษฎรที่ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น  รับราชการ  ค้าขาย  ประกอบธุรกิจมีน้อยมาก 

               ภาษาท้องถิ่นที่ใช้  ได้แก่  ภาษาเขมร  ภาษาลาว 

                   ๔   อาณาเขต  ขนาดที่ตั้ง  ของ กศน.ตำบล

                             ที่ตั้งของ  กศน.ตำบลปราสาททนง    ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๑  บ้าน ทนง  ตำบล ปราสาททนง  อำเภอปราสาท  จังหวัด  สุรินทร์ ระยะห่างจากจังหวัด   ๘  กิโลเมตร

                             อาณาเขตติดต่อ  ดังนี้

                   ทิศเหนือติดต่อ   ตำบลสมุด,ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์          

                    ทิศใต้   ติดต่อ   ตำบลปรือ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์                                       

                  ทิศตะวันออก     ติดต่อ   ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์                                                                                              ทิศตะวันตก      ติดต่อ   ตำบลสมุด,ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

          มีเนื้อที่ประมาณ  33.8  ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  21,162  ไร่